Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Tadeusza Kościuszki 43, tel.: 85 655 25 62, e-mail: sekretariat@lo-siemiatycze.edu.pl 
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Siemiatyczach możliwy jest pod numerem tel. nr. – lub adresem email (adres email): iod@ecrklex.pl
  3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w związku z organizacją XII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Handlowego i Technikum w Siemiatyczach.
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane przez okres określony przepisami prawa.
  5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w XII Zjeździe Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Handlowego i Technikum w Siemiatyczach.
Skip to content